Obchodní podmínky

1. základní ustanovení

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Objednávka zboží

4. Odstoupení od kupní smlouvy

5. Dodací podmínky

6. Platby a doručení

7. Vrácení zboží

8. Reklamace

9. Souhlas se zpracováním osobních udajů a databáze

10. Závěrečná ustanovení

 

1. Základní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí při nákupu v e-shopu IVASO

Provozovatel :

Iva Majdanová

Tyršova 257

50601 Jičín

Ičo : 63570718

Dič : CZ 6053180716

Provozovna:

Ivaso - Outlet

Husova 101

50601 Jičín

Tel. 776 111 389

 

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní smlouvy a upravují vztahy mezi firmou Ivaso, jakožto Prodávající, na jedné straně a Kupujícím na straně druhé.

Je-li smluvní stranou Kupující, který má postavení spotřebitele, řídí se vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím v e-shopu fi. Ivaso  těmito Obchodními podmínkami a kogentními ustanoveními práva občanského, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v platném znění.

 

Vymezení pojmů

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem e-shopu fi. Ivaso je Kupující. Vzhledem k platné právní  úpravě se rozlišuje Kupující, který je spotřebitelem, a Kupující, který spotřebitelem není.

  • Kupující, který je spotřebitelem nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

  • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Kupující provedením objednávky stvrzuje svůj souhlas s využitím osobních údajů v rámci obchodní činnosti firmy Ivaso na dobu neurčitou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a textu o ochraně osobních údajů.

Objednávkový formulář, který vyplňuje kupující je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Objednávky zasílané v sobotu, v neděli či ve dnech státních svátků budou zpracovány následující pracovní den. Lhůta dodání 3 dny, při doobjednání zboží 10 - 14 dní. V takovém případě budeme zákazníka informovat.
 

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou kupní cenu.

Zboží se stává majetkem kupujícího po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, a prohlášení o souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může Prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření Kupní smlouvy.

3. Objednávka zboží

E-shop Ivaso  vám nabízí široký sortiment zboží – sportovní oblečení a doplňky. Tento sortiment neustále rozšiřujeme a doplňujeme.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží ( např. z důvodů prodeje v kamenném obchodě před aktualizací stavu na e-shopu IVASO - Outlet). Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky - poptávky.
K objednání Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Ve formuláři před odesláním uvádějte o jakou velikost a barvu zboží máte zájem.

Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Ceny zboží si může Kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží Kupujícím.
Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a Kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

a)  ze strany Kupujícího, který je spotřebitelem

V případě, že se Kupující rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval Prodávajícího (písemně, formou emailu nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Pokud dojde informace o zrušení objednávky Prodávajícímu před samotnou expedicí zboží, je Prodávající povinen bezplatně objednávku stornovat, čímž dochází k odstoupení od Kupní smlouvy.

V případě, že objednávka byla již vyřízena a vyexpedována, má Kupující (spotřebitel) právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu viz. Podmínka č.7.

Prodávající vrátí Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu.
Současně s odstoupením od smlouvy může Kupující zaslat prodávajícímu i vracené zboží. K němu musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně dokladu o zaplacení, nebo musí být vznik Kupní smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílá Kupující na adresu Prodávajícího.
 

b) ze strany Kupujícího, který není spotřebitelem

V případě, že Kupující není spotřebitelem, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že Kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

c) ze strany Prodávajícího

Po potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, tedy po uzavření Kupní smlouvy, může Prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do pěti pracovních dnů.


5. Dodací podmínky

Pokud je zboží skladem, odesíláme je do 3 pracovních dnů Českou poštou na DOBÍRKU nebo můžete peníze zaslat na náš účet č. 191467008/0300.

!!! Do zahraničí zboží nezasíláme !!!

Pokud zboží vybrané kupujícím není momentálně skladem, bude informován prostřednictvím uvedeného e-mailu nebo telefonního čísla. V takovém případě dodací lhůta je 10 – 14 dní. Pokud Kupující nesouhlasí, má právo svou objednávku zrušit.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny a převzetí zboží.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je Kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.


 

6. Platby a doručení

Zboží zasíláme na DOBÍRKU, zákazník zaplatí zboží při převzetí balíčku nebo zákazník platí na náš ÚČET a od doručení platby na náš účet odesíláme zboži zákazníkovi.

POŠTOVNÉ a BALNÉ činní 200,- Kč

OSOBNÍ ODBĚR na naší prodejně Ivaso-Outlet, Husova 101, 50601 Jičín

 

7. Vrácení zboží

Kupující má právo podle občanského zákoníku § 1829 zákona č. 89/2012 Sb vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodů. Vrácené zboží nesmí vykazovat známky používání nebo praní, nesmí být poškozené nebo znečištěné a musí být  s kompletními visačkami, jinak nebude výměna nebo vrácení možné a zboží bude zasláno zpět.

 Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere Kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Náklady mohou dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal Kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může Kupujicí od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 

Náklady na vrácení zboží nese kupující.

K vrácenému zboží, přiložte daňový doklad a pošlete na uvedenou adresu v základním ustanovení.

Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet nebo složenkou do 14 dnů.

8. Reklamace

Reklamace je řešena vedle NOZ, také ještě zákonem  o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.

Kupující zboží reklamuje u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, případně v provozovně, kde to dovoluje povaha prodávaného sortimentu nebo v sídle obchodníka či obvyklém místě jeho podnikání.

Na veškeré zboží se vztahuje záruka minimálně 24 měsíců ( pokud není uvedeno jinak).Reklamace se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením při běžném používání věci. Prodávající rozhoduje o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí. Informuje Kupujícího způsobem, kterým bylo dohodnuto ( e-mail, osobně, tel. čísle). Doba na vyřízení reklamace je do 30 dnů od uplatnění reklamace.

Kupující má právo na opravu, výměnu či vrácení peněz, pokud se jedná o vadu neopravitelnou, bránící věci běžně používat. V případě výměny zboží za zcela nové, neběží nová záruční doba,  jako to bylo doposud.

Když se vady na věci vyskytují opakovaně i po záruční opravě (na stejné věci 3x stejná vada, nebo 4x různá vada) nebo je vad více najednou (4 různé vady na jednom výrobku v okamžiku reklamace), může Kupující požadovat výměnu za nové zboží, nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Zboží zakoupené v e-shopu Ivaso může Kupující reklamovat písemně na adrese:

Ivaso – Outlet

Husova 101

506 01 Jičín

Doklad pro reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

  • doklad o zaplacení
  • kontakty na kupujícího (tel., e-mail)
  • popis vady reklamovaného zboží
  • číslo bankovního účtu, popř. adresu pro zaslání složenky

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného používání produktů či škod vzniklých z neznalosti a neodborného použití.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující bere na vědomí skutečnost, že uzavřením Kupní smlouvy s Prodávajícím dává taktéž Prodávajícímu i Zprostředkovateli objednávky souhlas se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely databáze e-shopu fi. Ivaso. Tato databáze slouží výlučně pro evidenci a potřeby Prodávajícího i Zprostředkovatele objednávky , sledování procesů vyřízení objednávky, vyřízení dodávky zboží, vyřízení reklamace apod..Vše probíhá dle platného zákona o ochraně osobních dat č.101/2000 Sb.

10. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je Kupující vázán dle ustanovení těchto Obchodních podmínek.
Účinnost těchto podmínek nabývá ke dni 4.1. 2014. Prodávající si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.